Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİEKAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. (“EKAL YAPI” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; çalışanlarımızın, çalışan adayı, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, hissedarlarımızın/ortaklarımızın, şirket yetkililerimizin, iş ortaklarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Şirketimiz tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. VERİ SAHİBİ


Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, Şirket çalışanları , Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan çalışan adayı, müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, hissedarlar/ortaklar, şirket yetkilisi, ortakları ve diğer 3. kişiler olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ


Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EKAL YAPI LTD. ŞTİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için orhan@orhantam.com e-posta adresi üzerinden EKAL YAPI İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

EKAL YAPI, Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi (Ek-1: Kişisel Veri Kategorileri) kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:Şirketimizin Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi

 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Şirketimizin Ticari Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi


 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Kurumsal iletişim

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi


Müşteri İlişkileri Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Firma ürün / hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 • Talep ve şikayetlerin takibi


Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının Belirlenmesi ve Yönetimi

 • Çalışan adayı, çalışan istihdam ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Çalışanlar için yeni haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi


 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 • İşe alım sürecinin yönetimi

 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirketimizin Hukuki, Ticari ve Fiziksel Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Denetim / Etik faaliyetlerin yürütülmesi

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Fiziksel mekan güvenliği temini

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahiplerine ilişkin genel ve özel nitelikli kişisel verilen; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki hizmet alım sözleşmesi imzalanan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, EKAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte veriler fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, tarafımızca her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası”, “meşru menfaat”, “hukuki yükümlülük”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebepleri kapsamında toplanmaktadır. Kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (5) ve (6) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi orhan@orhantam.com adresinden talep ederek edineceğiniz şirketimize ilişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı mail adresinden tarafınıza talep halinde iletilecek olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından EKAL YAPI’e daha önce bildirilen ve EKAL YAPI’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için şirketimiz yerleşkemizde asılı yer alan

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.


Veri Sorumlusu: EKAL YAPI LTD. ŞTİ

Adres: Barbaros Mah. 3304 Sk. No:13 İç Kapı:46 Kocasinan/KAYSERİ

İnternet Sitemiz: www.ekalyapi.com.tr

Mail: orhan@orhantam.com

Telefon: 05327724337


Ek-1: Kişisel Veri Kategorileri


Kimlik Bilgisi


Gerçek kişilere ait kimlik bilgisi verileri. Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (Örneğin TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)İletişim Bilgisi


Şirketimiz tarafından kendisi ile iletişim kurulmasına yönelik kullanılan bilgiler (Örneğin telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi)Özlük Bilgisi


Şirketin çalışanlarından elde edilen özlük haklarına ilişkin kişisel veriler (Mevzuat uyarınca özlük bilgisine dahil olan bilgiler)Hukuki İşlem ve Uyumluluk Bilgisi


Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer hukuki işlemler ve alacakların takibi amacıyla işlenen veriler (Örneğin mahkeme kararında veya idari merci kararında yer alan veriler)


Müşteri Bilgisi


Şirketimiz müşterilerinden elde edilen veriler (Örneğin müşteri numarası, sektör ve meslek bilgisi vb. gibi)


Müşteri İşlem Bilgisi


Şirketimiz müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler (Örneğin hizmet talebi, talimat bilgisi vb. gibi)


Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi


Şirketin çalışmış olduğu yerleşkelerde giriş ve çıkışlar ile fiziksel mekan içerisinde kalış sırasında toplanan kişisel verileri (Örneğin ziyaretçi araç plakası, kamera kayıtları, giriş çıkış logları vb. gibi)Finansal Bilgiler


Şirket ile arasında hukuki ilişki kurulan üst işveren veri sahibinin finansal kimliğine gerekli her türlü belge (Örneğin veri sahibinin banka ibanı, vergi kimlik numarası)


Çalışan Adayı Bilgisi


Şirketimize iş başvurusunda bulunan veri sahibinin başvuru kapsamında değerlendirilecek kişisel verileri (Örneğin özgeçmiş- CV, iş görüşmesi notları, eğitim sertifikası bilgisi, sertifika adı, eğitim sertifikasının alındığı kurum, eğitim yeri, katılım sağlanan eğitim / seminer adı, sertifika tarihi, fakülte/bölümü, öğrenim görülen kurumun adı, öğrenim görülen şehir, öğrenimin bitiş tarihi, öğrenim düzeyi, öğrenim görülen kurumun türü, çalıştığı bölüm, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı şehir, çalıştığı ülke, firmanın faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, medeni hali, önemli hastalık geçirip geçirmediği, acil durumlarda aranacak kişi bilgisi vb. gibi)


Görsel ve İşitsel Veri


Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (Örneğin fotoğraf, kamera ve ses kayıtları vb. gibi)


Özel Nitelikli Kişisel Veri


Sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili işlenen veriler

Eğitim Bilgileri

Diploma örneği fotokopisi


1


TÜM İLANLAR
WhatsApp Destek
Yardıma ihtiyacım var
Merhaba!
Buradan iletişime geçerek hızlı bir şekilde bize ulaşabilirsiniz.
EKAL YAPI